Bezpečnost

Oxid uhelnatý - otravy

Problematika komínových spotřebičů typ "B" 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Otrava_oxidem_uhelnatým

 

Oxid uhelnatý - Carbon monoxide

Oxid uhelnatý je jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování - hoření. Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým je v tom, že je neviditelný a bez zápachu. Vdechováním se váže na červené krevní barvivo a tak blokuje schopnost krve vázat a přenášet kyslík.

Otrava oxidem uhelnatým

Prvními příznaky otravy oxidem uhelnatým jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. Už koncentrace 0,05%, tj. 500 ppm, nebo asi 450 mg CO/m³ může zablokovat funkci u 50%hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí. Klinický obraz po otravě oxidem uhelnatým je velmi nespecifický a lékař může příznaky i zaměnit s jiným onemocněním a to například i pro chybějící podezření pacientem na otravu plynem, který je bez zápachu…

V praxi je oxid uhelnatý největším nebezpečím při provozu plynových spotřebičů typu „B“, které jsou umístěny zejména v koupelnách v bytovém domě s novým zateplením obvodového pláště a novými těsnými okny. Ke správnému spalování jen potřeba spalovací vzduch, kterého v prostoru otevřeného spotřebiče musí být vždy objemově v m3 víc než spalin, které od spotřebiče / hořáku odcházejí komínem / spalinovou cestou mimo stavbu. Při nedostatku vzduchu, který po reakci s plynem nemůže na základě komínového tahu odcházet spalinovou cestou, dochází k hromadění části spalin v prostoru, kde je plynový spotřebič umístěný. Často dochází i k otočení přirozeného tahu spalinové cesty ventilátorem, který je na WC nebo někdy přímo v koupelně, kde je plynový spotřebič typu „B“ (karma, kotel, nebo spotřebič typu „A“ – plynový kuchyňský sporák) umístěný nebo ventilátorem kuchyňské digestoře. 

Každý spotřebič potřebuje pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu.

Při jakýchkoliv i drobných stavebních úpravách (např. výměna dveří, oken apod.) je třeba mít na paměti, že každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí mít zajištěný i přívod vzduchu. Při nesprávné údržbě nebo provozování tepelného spotřebiče může dojít k tomu, že oxid uhelnatý se dostane do pobytových místností. Zásadní problém je v tom, že i malá, ale trvalá expozice oxidem uhelnatým může fyzické osobě přivodit zdravotní potíže, které může připisovat jiné nemoci.

Zdůrazňujeme pro jistotu  ještě jednou:

Máte-li doma komínový plynový spotřebič typu "B", (kotel, karmu, topidlo) mějte na paměti, že kuchyňská digestoř s nuceným odvodem vzduchu nebo ventilátor na záchodě, způsobí v zaizolovaném bytě s plastovými okny a dveřmi podtlak, jehož důsledkem je obrácení tahu komína a následné hromadění jedovatých spalin v prostoru bytu!!! Značná část otrav a úmrtí oxidem uhelnatým  byla způsobena právě touto vražednou  kombinací. Lze tomu předejít jednoduchou instalací blokovacího relé digestoře, které zabrání jejímu spuštění při chodu hořáku kotle.

Preventivní opatření:

1. Dodržování návodu k použití spotřebiče

2. Dodržování podmínek instalace a provozu spotřebiče

3. Pravidelný servis plynového spotřebiče !!!!!!!!!

4. Provedení 4Pa testu k ověření dostatku vzduchu pro spalování  (provádí specializované firmy)

5. Pravidelné čištění spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb. !!

6. Roční kontrol spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb. !!

7. Trvalé nasazení detektoru oxidu uhelnatého !!!!!!!!!

8. Konzultace s kominíkem a servisním technikem

Neodborné zásahy do spotřebičů

Mnoho domácích kutilů ve snaze ušetřit peníze za odborný servis, se pokouší  o opravy plynových spotřebičů svépomocí.  Mnohdy podle rad z diskusních fór na internetu,  zkušeností souseda, který si starý kotel opravuje po dlouhá léta sám. Ano, určitě se takto dá ušetřit několik tisíc pokud se závadu povede najít a odstranit, třeba pomocí náhradních dílů objednaných přes internet a kutilského nářadí. 

Je potřeba si ale uvědomit několik zásadních faktů:

  1. Plynové spotřebiče za posledních 20 let prošli složitým konstrukčním a bezpečnostním vývojem. Každý kotel, ohřívač vody, topidlo má mnoho bezpečnostních prvků, které ho chrání před výbuchem, přehřátím, únikem spalin mimo spalinovou cestu a zajišťují jeho bezpečný, efektivní a ekologický provoz. Je nutné všechny tyto prvky znát. To je bez dostatečné praxe a odborných školení prakticky nemožné.
  2. Neodborným zásahem do spotřebiče, můžete v případě jeho poruchy,  následného požáru, výbuchu, zkratu , způsobit škodu na majetku, ublížení na zdraví či způsobit smrt. Dopouštíte se tak trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti ( trestní zákoník č. 40/2009 Sb. §273)  . Soudy v těchto případech bývají nekompromisní   a trestní sazba je až 8 let.
  3. Můžete způsobit ještě větší poškození a spotřebič se stane neopravitelným.
  4. U moderních kondenzačních kotlů je jakýkoli zásah do spalovací komory a spalinové cesty kotle bez následného seřízení použitím analyzátoru spalin nemožné.
  5. Zásadně volejte pouze odborný servis. Život Váš a Vašich blízkých stojí přeci za víc než pár ušetřených tisícovek.  

Zanedbání pravidelné údržby

Zanedbání údržby je pro Váš kotel, karmu, topidlo stejné, jako pro Vaše auto jezdit bez výměny oleje a filtrů. To platí dvojnásob pro kondenzační kotle. Provozem se přirozeně zanáší spalinová komora, cesta odvodu spalin a kondenzátu. Kotel ztrácí účinnost, vyskytují se časté poruchy hoření a nedostatečný odvod kondenzátu může způsobit jeho přetečení do různých částí elektroinstalace a funkčních prvků. Způsobí se tak škoda za mnohonásobně vyšší cenu, než je cena pravidelné údržby kotle. U atmosférických kotlů se provozem postupně  zanáší hořáky prachem a jinými nečistotami nasávanými z okolního prostředí.  Tím dochází ke zhoršení spalování a následnému zanášení výměníků měděnkou, sazemi a prachem. Účinnost takto znečištěných kotlů značně klesá, zhoršuje se odvod spalin a vzniká zvýšená produkce oxidu uhelnatého a následná možnost otravy CO.  Většina výrobců doporučuje údržbu zařízení jednou ročně. To je pro Váš kotel jistě nejlepší. Ale ve většině případů, pokud nedochází  k extrémnímu zanášení kotle ( například nasáváním vzduchu z okolí hlavní silnice, kde projedou denně tisíce aut nebo nasáváním prachu ze sušárny prádla) postačí pravidelná údržba jednou za dva roky. Zatím nám to žádný zákon přesně neurčuje ( na rozdíl  od pravidelné kontroly komínů jednou ročně). Plynový spotřebič musí provozovatel udržovat v takovém stavu, aby neohrožoval svým provozem zdraví a majetek.  Z čehož plyne, že zanedbaná údržba může mít následky až v případě ohrožení okolí. Nezapomeňte, že pokud nemáte pravidelnou kontrolu kotle, žádná pojišťovna Vám v případě pojistné události nic nezaplatí ..

Volejte nám prosím na objednání pravidelné údržby v období březen - červen.  Můžete samozřejmě objednávat celoročně, ale během topné sezóny  musíme preferovat netopící zákazníky a údržby odsouváme. Můžete pak čekat i několik měsíců. Budeme rádi, když svou objednávku v takovém případě zaurgujete.

Spolehněte se, že na poruchu k Vám přijedeme v rámci možností  ihned.

Požární bezpečnost

Často se setkáváme s tím, že v těsné blízkosti kotle je naskládaný papír, dřevo, barvy a jiné hořlavé materiály. Každý kotel má v návodu k obsluze jasně určenou vzdálenost hořlavých předmětů od povrchu kotle. Tuto je nutné v každém případě dodržet.  Pokud  by došlo k poruše kotle, ochrání tato vzdálenost okolí před požárem. Toto se týká hlavně starších atmosférických kotlů. Nové kondenzační kotle již své okolí požárem zásadně neohrožují, ale bezpečné vzdálenosti  jsou u nich uvedeny  také.